Missie Antoniusschool

Op de verschillende locaties van de Antoniusschool streven wij naar cluster IV-onderwijs waarin wij alle beschikbare expertise en aanwezige capaciteiten kunnen aanwenden voor het opstellen en uitvoeren van handelingsplannen op maat voor kinderen met medische, psychiatrische, gedragsmatige dan wel sociaal-emotionele problemen.Dit willen wij bereiken door hen de best passende en meest adequate orthopedagogische en orthodidactische ondersteuning aan te bieden waarbij het kind en met name het vertrouwen in de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind centraal staan.

 

Visie Antoniusschool

Binnen het totaal onderwijsaanbod van de Antoniusschool van cluster 4 staat de vraag van de cliënt, te weten ouders en kind, centraal. De organisatie en inhoud van het onderwijs krijgt vorm en inhoud vanuit de behoeften en mogelijkheden van de leerling. Het primaire proces in de klas staat centraal en daarbinnen speelt de leerkracht, vakleerkracht en onderwijsassistent een centrale rol.

 

De organisatie en inhoud van het onderwijs krijgen vorm vanuit de behoeften en ontwikkelingsmogelijkheden die het kind heeft. Daarbij realiseren wij een leerlinggericht onderwijsaanbod dat gericht is op succeservaringen en bieden wij daar waar het ophoudt in de groep extra zorg.

 

De visie van de Antoniusschool ten aanzien van de geïntegreerde samenwerking tussen onderwijs en dagbehandeling op een locatie verbonden dagbehandeling wordt bepaald door verschillende factoren. Naast vakinhoudelijke, beleidsmatige, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen is met name het belang, eisen, wensen en verwachtingen van de doelgroep bepalend.

 

De waarden en normen die wij binnen de Antoniusschool hierbij voorop stellen zijn: Respect, verantwoordelijkheid, loyaliteit, eerlijkheid en vertrouwen.

Ieder zijn kwaliteiten voorop en verder bouwen vanuit die kwaliteiten.